Sürdürülebilirlik Merkezi


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZİ

Tepebaşı Belediyesi, 2030 Gündeminde belirlenen amaçların yerelleşmesi için gereken politikaları hayata geçirerek bu doğrultusunda hareket etmeyi taahhüt etmektedir. Belediye?nin sürdürülebilirlik politikalarını takip etmek ve küresel amaçların yerelleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak amacıyla 2018 yılında kurulmuştur. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü?ne bağlı çalışmalarını devam ettiren Merkez, hedeflere ulaşmada katılımcılık ilkesini gözeterek belediye çalışanları, vatandaşlar, STK, üniversite ve diğer kurumlar gibi kentin aktörlerini de teşvik ederek bölgede sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

PROJELER

Erasmus + AB Projesi

"Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler" Projesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi koordinatörlüğünde ve Osmangazi Üniversitesi, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği, MOSAIC (Yunanistan), EduEra (Slovakya) ortaklığında yürütülen, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ?Erasmus Plus (KA3) Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar? programı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda projeyle gençlerin sürdürülebilir şehir kavramını tanımalarını, sebeplerini ve sonuçlarını öğrenmeleri ve farkında olmalarını sağlamak, şehirlerin sürdürülebilirlik odaklarının başında gelen enerji, ulaşım, atık yönetimi ve sağlık konularındaki problemlerine gençlerin yaratıcı çözümler üretmesini teşvik etmek ve bu konuda deklarasyon, rapor ve farklı medya araçları oluşturmak amaçlanmıştır.

Hedef kitlesi 18-30 yaş arasındaki gençlerin olduğu Proje kapsamında; İstanbul, İzmir, Ankara ve Atina?da birer yerel atölye, Eskişehir?de ise uluslararası zirve düzenlenmiştir. Yapılan yerel atölyeler ve zirve ile katılımcılar; sürdürülebilirlik, sürdürülebilir şehirler için çözümler, akıllı şehirler hakkında bilgi almış, ayrıca gençlik politikası üretme, takım çalışması, AB projelerine katılım gibi konularda da yaygın eğitim ile gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılıp yeni tecrübeler edinmişlerdir. Proje sonunda çıktı olarak, Sürdürülebilirlik Merkezi bünyesinde gençlerin de içerisinde yer aldığı bir yönetişim mekanizması oluşturularak işler hale getirilecek ve sürdürülebilir şehirlerle ilgili gençlerle birlikte oluşturulan bir politika belgesi sunulmuştur.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajans (BEBKA) Projesi

"Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlamaya Yönelik Kapasite Geliştirme" adlı proje, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı?nın (BEBKA) tarafından yürütülen 2020 Yılı Teknik Destek hibesi ile gerçekleştirilmiştir.

Projenin amacı, iklim değişikliğine uyumun sağlanmasında, gerekli tedbirlerin alınmasında, bölge - şehir ölçeğinde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı?nın (SEİEP) hazırlanmasıyla ilgili belediyenin eğitim, danışmanlık alarak kapasite geliştirmesidir. Hedef kitlesinin sürdürülebilirlik ve enerji alanlarında uzmanlaşmayı amaçlamış çalışanların olduğu projede, çalışanlara yetkinlik kazandırılarak SEİEP?ın hazırlanmasının ve sürekliliğini sağlayacak izleme tekniklerinin öğrenilmesi sağlanmıştır. Proje kapsamında; SEİEP?ın hazırlık süreçlerinin yürütülmesi, sürdürülebilirlik konusunda kapasitenin artırılması, eylem planı kapsamında idari örgütlenme, finansal kaynak ve ulusal-uluslararası ağlara erişi m önerisiyle ilgili danışmanlık hizmetleri alınmıştır.

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının kurum içinde entegre olması sağlamak ve birimlerin bu yönde faaliyet gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla birimlerle çalışmalar yürütülmektedir. Öncelikle sürdürülebilirlik çalışmalarının kurumsal bazda yürütülmesi amacıyla her bir birime bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş, ilgili birimlerden sorumlular atanmıştır. Sonrasından da birim sorumlularıyla sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde mevcut durumunu analizi, engeller ve iyileştirici önlemlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Merkez, düzenli olarak küresel amaçların kuruma entegre edilmesi amacıyla atölye çalışmaları yapılmaktadır.

KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

KÜRESELİZ Sürdürülebilir İşletmeler

Küresel Amaçlar çerçevesinde başlatılan Tepebaşı Sürdürülebilir İşletmeler Projesi (Küreselİz Sürdürülebilir İşletmeler), işletmelerin faaliyetlerinde çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, insan hakları, sağlık, güvenlik gibi konuları ele alarak daha sürdürülebilir olmalarını amaçlamaktadır. Proje kapsamında en hızlı gelişen sektörlerden biri olarak ekonomiye ciddi katkılar sağlayan, fakat aynı zamanda tüketimin en çok yapıldığı oteller, öncelikli işletme olarak ele alınmaktadır. Projede; otellerin sürdürülebilirlik yolculuklarında, politikalarını ve yönetim planlarını iş stratejilerine, işletme süreçlerine ve kalite standartlarına entegre etmesi beklenmektedir.

Proje kapsamında öncelikle Sürdürülebilir Otelcilikle ilgili paydaşlarla birlikte bilgilendirme toplantıları yapılmış sonrasında Kriter Belirleme Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalıştay sonrasında Sürdürülebilir Otel Kriterleri; Çevre Yönetimi, Satın Alma / Pazarlama, Yönetim / Kurumsal Kapasite, Sosyal Sorumluluk olmak üzere 4 ana konu etrafında düzenlenmiştir.

İşletme faaliyetlerini sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yürütmek isteyen oteller, Sertifikasyon sürecini başlatan oteller, değerlendirmeye alınmadan önce Sürdürülebilir İşletmecilik ve Otelcilik hakkında gerçekleştirilecek eğitimlere katılım sağlamışlardır. Sonrasında otellerin kriterlere uyum durumlarını denetlemek üzere bir Değerleme Kurulu oluşturulmuştur. Nihayetinde faaliyetlerini kriterler çerçevesinde dönüştüren oteller için KÜRESELİZ Sürdürülebilir İşletmeler Sertifikasını almak üzere bir Sertifika Töreni düzenlenmiştir. Projeyle 2 otel gümüş, 7 otel altın ve 2 otel de platin sertifikayı almaya hak kazanmıştır.

Yeşil Pusula Programı

Yeşil Pusula Programı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde dünya liderlerinin üzerinde uzlaştıkları 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını ele almaktadır. Alanında uzman konuşmaların yer aldığı her programda, farklı bir sürdürülebilir kalkınma amacı konuşulmaktadır.

Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi

Tepebaşı Belediyesi yürütücülüğünde Eskişehir Meslek Yüksekokulu / Anadolu Üniversitesi ve GastronoMetro / Metro Market ortaklığında gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi" kentsel sürdürülebilirliğin sağlanmasında gerçekleştirilen çalışmalardan biridir.

Tepebaşı Belediyesi'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyum kapsamında başlattığı "Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi", otellerin mutfaklarında başta ekolojik olmak üzere sağlık, güvenlik ve ekonomik gibi konuları ele almaları için tasarlanmıştır. Yarattığı katma değerle ekonomiye ciddi katkı sağlayan, bulundukları şehirlerin turizmlerini canlandıran ve kültürel anlamda şehirlerin gelişmelerini sağlayan otellerin kendi mutfaklarında sürdürülebilirliği entegre etmeleri önem taşımaktadır. Atölyenin ilk gününde atölyenin felsefesini verebilmek adına "Sürdürülebilir Mutfak ve Sürdürülebilirlikte Yöresel Mutfakların Rolü" konuları seminer şeklinde ele alınmıştır. "Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi" nin ikinci gününde ise gıda israfı, atık ve atık türleri, yeşil mutfak konularını kapsayan uygulamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Doğanın korunmasına, insan, toplum ve canlılar üzerindeki çevresel baskının azaltılması ve sosyal adaletin sağlanmasına yönelik sürdürülebilirlik temalarını içeren ?Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi? ile otellerin mutfaklarında çevresel, ekonomik ve sosyal yönden faydalar elde etmeleri amaçlanmaktadır.

EĞİTİM - BİLİNÇLENDİRME - FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Küresel Amaçlar Atölyesi

Gençler, girişimciler ve öğrenciler gibi farklı gruplarla dünyanın sorunları hakkında farkındalık yaratmak ve konuyla ilgili çözüm üreterek sürecin bir parçası olmalarını sağlamak amacıyla atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Atölye kapsamında, öncelikle sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili genel bilgi verildikten sonra Küresel Amaçları öğrencilerle birlikte derinlemesine anlamak ve harekete geçmek için birlikte dünya sorunları tespit edilir ve sonrasında tespit ettikleri sorunlara çözüm yolları geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Şehirde Sürdürülebilirlik

Yerel yönetim olarak Tepebaşı Belediyesi, şehrin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla değer katan çalışmalar gerçekleştirmektedir. Tepebaşı, sürdürülebilir şehirleşmenin sağlanması amacıyla uyum çalışmaları gerçekleştirmek için ilgili kurumları bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Yerel yönetim, Özel Sektör, STK, Meslek Odaları ve Üniversitelerin hedef kitlesi olacağı çalışmanın ilki gençlerle birlikte gerçekleştirilmiştir.

30 gencin katılımı ile gerçekleştirilecek atölyede katılımcılara uzmanlar tarafından sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir şehirleşmenin boyutları hakkında bilgiler verilmiştir. Gençlere, şehirlerin sürdürülebilirliği hakkında bilgiler verildikten sonra şehirlerin sürdürülebilir olmasında engel teşkil eden sorunlar konuşulup sonrasında sorunlara çözümler geliştirilmiştir. Gerçekleştirilecek olan atölyeye sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir şehirleşmeyle ilgili farkındalığı ve motivasyonu yüksek olan gençler seçilecek olup, atölye sonunda sürdürülebilirlik çalışmaları olan kurum ve kuruluşların iyi uygulama örneklerinin sunumları olmuştur.

iletişim Adres


Tepebaşı Belediyesi
Hizmet Binası

Hoşnudiye Mah. Şahin Cad. No:84
Tepebaşı / Eskişehir
0 (222) 211 40 00 0 (222) 320 88 88 bilgi@tepebasi.bel.tr

Rakamlarla Tepebaşı

Başa Dön