SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MİSYONUMUZ

"Önce insan, önce sağlık" diyerek "sağlıklı toplum ve sağlıklı nesiller" hedefimize ulaşmak için insana ve çevreye duyarlı bir biçimde çalışanlarımızın ve diğer vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için, yasalarla verilen yetkiler çerçevesinde mevcut imkanları sosyal belediyeciliğin çağdaş ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde daha mükemmele ulaştırmaktır.

VİZYONUMUZ:

Yeterli teknik donanım ve eğitimli personel desteğiyle sağlayacağımız öncelikle koruyucu sağlık ve beraberinde tedavi edici sağlık hizmetlerini, gelişen teknolojiyi takip edip hayata geçirmek; mevcut şartları insana ve çevreye duyarlı bir anlayışla vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak düzeye getirmek için sürekli geliştirmek, iyileştirmek ve bunu yaparken de hizmet kalitesinden ödün vermemektir.

SAĞLIK İŞLERİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ:

*Halk sağlığını korumak, gözetmek ve geliştirmek.
*Belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde halkın sağlığı ve esenliği için Belediye'ye ait mediko-sosyal hizmetleri yerine getirmek ve bu konularda gerekli araştırmaları yapmak.
*19.01.2010 tarihli 27467 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ölüm işlerini usulüne uygun olarak yürütmek.
*Belediye sınırları içinde evde vefat eden vatandaşlarımızın cenaze muayenelerini yaparak defin ruhsatını vermek.
*Resmi Tatil ve hafta sonu tatillerinde nöbetçi personel olarak görev yapmak.
*Şehirler arası gidecek cenazelerin cenaze nakil belgelerini düzenleyerek tabut mühürleme işlemini yapmak.
*Belediye sınırları içinde evde vefat eden vatandaşlarımızın resmi işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, Mernis Ölüm Tutanaklarını haftalık olarak hazırlamak, Nüfus Müdürlüğüne ve Muhtarlar Derneği'ne bildirmek.
*Anne-Kadın ve bebek ölümlerini, bulaşıcı hastalıkların verilerinin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirimini yapmak.
*Bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesinde ve koruyucu önlemlerin alınmasında planlama yapmak ve uygulamaya geçirmek.
*Halkımızın sağlıklı hizmet alabilmesi için, Belediyemiz sınırları içinde faaliyet gösteren berber, kuaför, otel, motel, hamam vb. işletmelerde çalışan personelin Esnaf Sağlık Karnesi Vizelerinin takibini, gerekli tetkiklerinin kontrolünü yapmak.
*Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün giderlerinin tahakkukunu yapmak, kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmaları yapmak, tüm kayıtlarını arşivlemek.
*Acil vakalarda ilk yardımın yapılıp, gerekli görülenlerin hastanelere sevk edilmesinin koordinasyonunu yapmak.
*Belediye çalışanlarının ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının muayene ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak, gerekli durumlarda 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarına sevk etmek.
*Halk sağlığına yönelik eğitim ve sağlık taramalarını planlamak ve uygulamak.
*Toplum sağlığını korumaya yönelik konularda, diğer resmi kurumlarla koordineli olarak çalışmak ve oluşturulacak heyetlere katılmak.